บันไดที่สามารถปรับระดับได้
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004522
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91670
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : บันไดที่สามารถปรับระดับได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรีชา ดำรงกิจการวงศ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : บันไดที่สามารถปรับระดับได้ จะมีการติตตั้งชุดปรับระ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. บันไดที่สามารถปรับระดับได้ ประกอบด้วยขาบันได ด้ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
วิทยาลัยการอาชีพปัว
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ