รถจักรยานยนต์สองพลังงาน
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004526
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91674
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถจักรยานยนต์สองพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายหาญวุฒิ พรหมมา, นายสมภพ มงคล, นายเกรียงศักดิ์ ทับทิมโต
บทสรุปการประดิษฐ์ : การประดิษฐ์รถจักรยานยนต์สองพลังงาน มีวัตถุประสงค์เ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. รถจักรยานยนต์สองพลังงาน ประกอบด้วย ตัวถังโครงรถ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ