เครื่องกรองน้ำซักผ้า
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004528
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 98191
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2552
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกรองน้ำซักผ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมเกียรติ สุขปลั่ง, นายศุภชัย แตงอ่อน, นางอนัญพร อุดมเดช
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องกรองน้ำซักผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมานี้ มีวัตถุปร ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องกรองน้ำซักผ้า มีลักษณะพิเศษคือ เครื่ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
วิทยาลัยารพัดช่างปราจีนบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ