เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004532
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92105
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปรีชา ชาญกาลี, นายอนุชา วิจารณ์, นางเบญจมาศ อ๊อกเวชะ
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ในส่วนของการชา ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประกอบด้วย ส่วนของการชาร์จ ( ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ